Privacy beleid

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. We gaan dan ook zorgvuldig met je gegevens om en behandelen deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we je gegevens uitsluitend gebruiken om de website/app goed te laten functioneren en nooit informatie over jou verstrekken aan derden mits anders vermeld.  Lees hieronder de Privacyverklaring.

Cookiebeleid
Kermiskeijenborg.nl gebruikt cookies om deze website te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres. We willen jouw privacy waarborgen en tegelijkertijd de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.

Privacyverklaring Schuttersgilde St. Jan Keijenborg Keijenborg

Als u gebruik maakt van de websites kermiskeijenborg.nl, schuttersgildestjan.nl en/of App, of u bent lid van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg, maar ook als u bij ons op de vereniging komt op een van onze activiteiten worden er persoonsgegevens van u verzameld. Als u lid bent van onze vereniging delen wij uw gegevens met Stichting Horeca Schuttersgilde St. Jan, Stichting Evenementen Schuttersgilde St. Jan, de vereniging R.K. drumfanfare St. Jan Keijenborg, de Gemeente Bronkhorst, de Politie Oost-Nederland, Schutters- / Gildekring de Achterhoek en de Gelderse Federatie van Schutterijen en Schuttersgilden St. Hubertus. Ook als u geen lid bij ons bent en kaarten koopt voor onze activiteiten en festiviteiten verwerken wij uw gegevens, onder verantwoordelijkheid van de onze ticket-provider Go-Tickets. Hiervoor verwijzen we u naar het privacyreglement van Go-Tickets.

Tijdens onze activiteiten worden er foto’s en video’s gemaakt en gepubliceerd op diverse externe (social) media die niet beheersbaar zijn voor Schuttersgilde St. Jan Keijenborg. Denk hierbij aan kranten, social media van optredende bands enz. Voor het gebruik van dergelijke foto’s, video’s en gegevens verwijzen wij u naar het privacyreglement van betreffend (online) medium. Schuttersgilde St. Jan Keijenborg kan alleen functioneren door te communiceren met de leden. Door lid te zijn gaat u dan ook akkoord met het ontvangen van berichten van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg via de door Schuttersgilde St. Jan Keijenborg gekozen kanalen. We raden u aan deze verklaring goed door te lezen. Door lid van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg te zijn of te worden en/of gebruik te maken van de websites kermiskeijenborg.nl, schuttersgildestjan.nl en/of de App verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u vinden op www.autoriteitspersoonsgegevens.nl

1 Begrippen

In deze verklaring wordt verstaan onder:

1.1 Schuttersgilde St. Jan Keijenborg gevestigd te Keijenborg en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer; 40102233;
1.2. App: de verzameling van officieel door het bestuur van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg aangewezen applicaties om de ledenadministratie en schutterij gerelateerde activiteiten te verzorgen;
1.3. Websites: de verzameling van officieel door het bestuur van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg ingezette communicatiemiddelen zoals de websites van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg met nieuwsbrief, websites www.kermiskeijenborg.nl, www.schuttersgildestjan.nl en overige sociale netwerken waarop Schuttersgilde St. Jan Keijenborg een profiel heeft, waaronder Facebook, YouTube, Instagram en Twitter;
1.4. Persoonsgegevens: betreft ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een individu ongeacht het type gegeven. Voor- of achternaam, geboortedatum, (e-mail)adres, telefoonnummer(s), bankrekening, machtiging, gegevens ouders/verzorgers, lidnummer, discipline, foto, jaar van inschrijving, zijn allemaal voorbeelden van Persoonsgegevens;
1.5. Verwerken: betreft iedere handeling die betrekking heeft op een Persoonsgegeven. Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen, aanpassen, maar ook aan het kwijtraken of vernietigen van Persoonsgegevens;
1.6. Lid: zoals omschreven in artikel 4 van de Statuten van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg. Het betreft ook degene die zich via de Website en/of App inschrijft als lid;
1.7. Vrijwilliger: is degene die via de Website en/of App als zodanig bekend is gesteld en beschikt over geautoriseerde toegang. Tot deze groep kunnen ook eventueel inhuurkrachten behoren;
1.8. Bezoeker: is degene die van de Website en/of App gebruik maakt en zeer beperkte mogelijkheden heeft om Content te Verwerken. Een Bezoeker beschikt niet over geautoriseerde toegang;
1.9. Beheerder: is een persoon die door het bestuur van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg is geautoriseerd om Persoonsgegevens te verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan Website en/of App;
1.10. Gebruiker: iedere willekeurige gebruiker van de Website en/of de App. Een Gebruiker kan zijn: Lid, Vrijwilliger of Bezoeker;

 1. Algemeen

2.1. Het Schuttersgilde Schuttersgilde St. Jan Keijenborg is verantwoordelijk voor het verwerken van Persoonsgegevens van haar Gebruikers. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.
2.2. Door de Website en/of App van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg te gebruiken, al dan niet door het inschrijven als Lid, gaat een Gebruiker en/of Lid akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.
2.3. Indien een Gebruiker niet met deze Privacyverklaring akkoord gaat, wordt men verzocht de Website en/of App niet te gebruiken dan wel zich niet te laten inschrijven dan wel uit te laten schrijven als Lid van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg.

 1. Verwerking van Persoonsgegevens

3.1. Schuttersgilde St. Jan Keijenborg verwerkt persoonsgegevens alleen voor een duidelijk omschreven en rechtmatig doel:

 1. Om een gerechtvaardigd belang te dienen;
 2. Met de uitdrukkelijke toestemming van een betrokkene;
 3. Voor uitvoeren van een contract met een betrokkene; of
 4. Het voldoen aan een wettelijke plicht.

3.2. Alleen Beheerders kunnen Persoonsgegevens binnen Website en/of App Verwerken.

3.3. Deze gebruikers kunnen Persoonsgegevens alleen inzien en/of gebruiken. Welke Persoonsgegevens een specifieke Gebruiker kan inzien hangt af van zijn/haar functie binnen het Schuttersgilde Schuttersgilde St. Jan Keijenborg.

3.4. Een lid kan de eigen Persoonsgegevens in beperkte zin verwerken. Dit betreft het invullen van gegevens tijdens de inschrijving bij Schuttersgilde St. Jan Keijenborg en het eventueel wijzigen van eigen Persoonsgegevens (b.v. adres, telefoonnummer, e-mail).

3.5. Schuttersgilde St. Jan Keijenborg verzamelt Persoonsgegevens van haar Gebruikers die via de Website en/of App Persoonsgegevens verstrekken aan Schuttersgilde St. Jan Keijenborg in het kader van een verzoek om (nadere) informatie, het plaatsen van een reactie en/of de inschrijving als lid. Deze verzameling vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:

 1. Bij een bezoek aan de Website of bij gebruik van de App slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’);
 2. Voor een verzoek om (nadere) informatie, het plaatsen van een reactie en/of het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief verwerkt Schuttersgilde St. Jan Keijenborg de daarvoor door de Gebruiker verstrekte contactgegevens (zoals naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres);
 3. Om zich in te schrijven als lid via de Website en/of App en hierbij door Schuttersgilde St. Jan Keijenborg ondersteund te worden, dient een lid:
 4. verplicht diens volledige naam, geboortedatum, adres, (geheime) telefoonnummer, e-mailadres te verstrekken;
 5. verplicht diens financiële gegevens, waaronder rekeningnummer, te verstrekken.
 6. indien minderjarig verplicht de gegevens van ouders/verzorgers te verstrekken en is toestemming van de ouders/verzorgers vereist.

3.6 De verstrekte Persoonsgegevens worden door Schuttersgilde St. Jan Keijenborg uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar doelstellingen, zoals genoemd in de statuten, en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze Persoonsgegevens zijn verzameld.

3.7 Schuttersgilde St. Jan Keijenborg kan de Persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten, diensten en/of activiteiten van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg die voor de desbetreffende Gebruiker interessant zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen via info@schuttersgildestjan.nl.

 1. Beeldrecht

4.1 Tijdens activiteiten, optocht en kermis gerelateerde activiteiten bij Schuttersgilde St. Jan Keijenborg wordt regelmatig beeldmateriaal vastgelegd van acties en sfeerbeelden waarop leden van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg , leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de Website en/ of App dan wel andere sociale media van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan dient dit via info@schuttersgildestjan.nl kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

Deze opt-out mogelijkheid betreft geen algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop Gebruiker niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van Leden en bezoekers kunnen worden opgenomen op Website en/of App dan wel andere sociale media van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg.

4.2 Voor uw en onze veiligheid is er videocameratoezicht mogelijk op het kermisterrein (tijdens de kermisdagen) van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg. Deze beelden zijn slechts toegankelijk voor een door het Bestuur van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg  aangewezen functionaris en kunnen eventueel aan politie en justitie overhandigd worden, anders zullen deze na 2 weken worden gewist.

 1. Melding

5.1 Voor het verwerken van Persoonsgegevens is Schuttersgilde St. Jan Keijenborg vrijgesteld van de wettelijke meldingsplicht bij het College bescherming Persoonsgegevens conform het Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5.2 Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee vervalt de onder 5.1 bedoelde meldplicht.

 1. Doorgifte aan derden

6.1 Schuttersgilde St. Jan Keijenborg heeft voor de in deze Privacyverklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden enkele verwerkers ingeschakeld, onder andere de Rabobank, TransIP, EnnioBrands.nl, Oxilion en Go-Tickets,  met wie Schuttersgilde St. Jan Keijenborg overeenkomsten heeft gesloten die erop toezien dat verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligings maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
6.2 Voor het overige zal Schuttersgilde St. Jan Keijenborg de Persoonsgegevens van haar Gebruikers niet met derden (bv. sponsoren) delen, tenzij:

 1. Door het lid uitdrukkelijk toestemming is gegeven;
 2. Dit noodzakelijk is op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg in het belang van haar Gebruikers is.

6. Cookies

7.1 Schuttersgilde St. Jan Keijenborg kan gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht c.q. de App wordt gebruikt. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website en/of App voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website en/of App op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat Persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.
7.2 Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies/met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de Website c.q. van de App werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen.

 1. Google Analytics

8.1 Oxilion.nl, en EnnioBrands.nl, de aanbieders van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg websites en App, maken voor optimalisatie van de website/App gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe Gebruikers de website gebruiken.

8.2 Google gebruikt voornoemde informatie om bij te houden hoe Gebruikers de Website en/of de App gebruiken, om rapporten over de Website- en App-activiteit op te stellen voor Schuttersgilde St. Jan Keijenborg en andere diensten aan te bieden met betrekking tot Website- en App-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving.

Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. Schuttersgilde St. Jan Keijenborg is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

 1. Sociale netwerken

9.1 Op de Website zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook van Facebook, Inc., Twitter van Twitter, Inc. en YouTube van YouTube LLC (“sociale netwerken”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Schuttersgilde St. Jan Keijenborg heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de privacyverklaring van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de Persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

9.2 De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele Persoonsgegevens. Schuttersgilde St. Jan Keijenborg is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

 1. Links naar en cookies op websites van derden

10.1 Op de Website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer Gebruikers deze websites bezoeken, is de privacyverklaring van deze derde partijen van toepassing. Schuttersgilde St. Jan Keijenborg is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met Persoonsgegevens van Gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

 1. Inzage en correctie

11.1 De Gebruiker heeft het recht om zijn of haar verzamelde Persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te (laten) passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen. De Gebruiker kan een verzoek tot inzage doen via info@schuttersgildestjan.nl.

 1. Bewaartermijn

12.1. Schuttersgilde St. Jan Keijenborg bewaart bezoekgegevens en Persoonsgegevens van haar Gebruikers niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening, tenzij Schuttersgilde St. Jan Keijenborg op grond van wettelijke bepalingen verplicht is Persoonsgegevens langer te bewaren. Dit houdt het volgende in:

 1. De bewaartermijn van Persoonsgegevens bedraagt twee jaar, gerekend vanaf einde lidmaatschap;
 2. De bewaartermijn van gegevens waarvoor een fiscale bewaarplicht bestaat bedraagt zeven jaar;
 3. Indien gegevens t.b.v. statistische, wetenschappelijke of historische doeleinden langere tijd noodzakelijk zijn, kan de bewaartermijn worden opgeschort. Hieronder worden onder andere gerekend persoonsgegevens van oud bestuursleden, leden van verdienste, ereleden, samenstelling van teams of commissies met prestaties van historisch belang, persoonsgegevens voor zover in notulen van ledenvergaderingen vermeld. Hierbij dienen gegevens eventueel geanonimiseerd te worden.

12.2. Ten behoeve van lustra en andere activiteiten waarbij er een intentie bestaat om oud-leden te benaderen, heeft Schuttersgilde St. Jan Keijenborg graag de mogelijkheid om geldende bewaartermijnen op te schorten. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal dan ook worden gevraagd om akkoord te geven op het aanhouden van door Gebruiker aangeleverde Persoonsgegevens.

 1. Beveiliging

13.1. Schuttersgilde St. Jan Keijenborg heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder:

 1. de opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, èn;
 2. ondanks dat Schuttersgilde St. Jan Keijenborg alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van Persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.
 3. Wijzigingen

14.1 Schuttersgilde St. Jan Keijenborg houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Gebruikers dienen deze verklaring regelmatig te controleren. Gebruik van de Website en/of de App geeft aan dat de Gebruiker akkoord gaat met de (gewijzigde) Privacyverklaring van Schuttersgilde St. Jan Keijenborg.

 1. Contact

15.1 Bij vragen of opmerkingen naar aanleiding van de Privacyverklaring kan contact worden opgenomen met Schuttersgilde St. Jan Keijenborg via info@schuttersgildestjan.nl.

Downloaden Privacyverklaring (pdf)